Обща информация

Обща информация

Брой на права на глас:  4.456.000
Акционерен капитал: 2.272.560
Брой акции: 4.456.000
Номинална стойност: 0,51
Първично публично предлагане: 3/6/2008
Категория на акциите: KO
Категория: Алтернативен пазар
Индустрия: Software

Борсов код:

Reuters: ENTr.AT
Bloomberg: ENTER:GA
ISIN: GRS503003006
CFI: ΕSVFR

 

finviz dynamic chart for  GM