Designed by Freepik

Entersoft със значително увеличение на приходите за първата половина на 2013 г.

Групата на Entersoft увеличи приходите си с 13% за първата половина на 2013 г., в следствие на инвестиции в нови продукти и дейности в чужбина. В частност, холдингът значително увеличи приходите си чрез продажби на ERP, CRM, E-Commerce и мобилни приложения, сфери, в които компанията инвестира сериозно последните 2 години и увеличава своето клиентско портфолио. Освен това, дъщерните дружества в България и Румъния отчитат значителни резултати през първата половина на 2013 г.

Тези резултати, заедно с множеството нови споразумения с клиенти на групата, дават основателни причини да се предположи, че приходите ще продължат да растат със същото темпо и през втората половина на 2013 г. Същата тенденция се очаква и при последната придобивка на холдинга Cardisoft S.A. за втората половина на годината.

Резултатите на групата на Entersoft са: нетни приходи 3,87 млн. евро, увеличение с 13% в сравнение с 3,47млн. евро през първата половина. Печалбата преди данъци е 0,61 млн. евро, като за съшия период миналата година тя е била 0,16 млн. евро. За холдинговата компания, Entersoft S.A., резултатите са: нетна печалба 3,06 млн. евро, увеличение с 4% в сравнение с 2,94 млн. евро за съшия период предходната година. Печалбите преди данъци са били съответно 0,65 млн. евро, докато за същия период предходната година те са били 0,20 млн. евро.

В резултат на постигнатата печалба и в комбинация със стриктната кредитна политика, групата успява да увеличи своята ликвидност, което й дава значително преимущество пред своите конкуренти. Тази систематична и добре организирана кредитна политика осигурява добра ликвидност, надвишаваща 1,73 млн. евро, докато за същия период предходната година стойностите са били 1,58 млн. евро, въпреки придобиването на Cardisoft’s през 2012 г. Показателите за ликвидност на групата се увеличават до 4,93 в сравнение с 3,70 през 2012 г., като в същото време такива показатели достигащи до 8.78 спрямо 7.05 за 2012 г. са от малкото в индустрията.