Designed by Freepik

Успешно първо полугодие за Ентерсофт Груп през 2016

Нетният приход на Ентерсофт Груп възлиза на 5,39 мил. евро, от които печалбата преди облагане с данъци е в размер на 810 хил. евро в сравнение с 420 хил. евро за същия период през изминалата година, което показва забележителен ръст, като приходите от износ са се увеличили значително.

Растежът в приходите на компанията е в резултат на продажбите, концентрирани в ERP проекти в Гърция, в допълнение към двуцифров растеж при износа, достигащ стойност от 50%.

Тенденцията е динамичният ръст в приходите да продължи и през второто полугодие на 2016, поради големия брой проекти както в Гърция, така и в чужбина. Освен това, се очаква компанията да увеличи още продажбите си, поради навлизането на нови продукти като WMS (Складова система за управление) в допълнение към продуктовото й портфолио на пазара.