Entersoft: Продължаващ ръст на приходите и печалбата през първите девет месеца на 2021 г.

Entersoft продължава да увеличава приходите си през първите девет месеца на 2021 г. в сравнение с предходния съответен период.

На ниво група приходите възлизат на 17,39 млн. Евро в сравнение с 11,61 млн. през съответния период на миналата година, като отчитат увеличение от 50%. Печалбите на Групата преди данъци също се увеличават със същия темп и възлизат на 4,71 милиона евро, в сравнение с 3,15 милиона евро през същия период на миналата година, като отчитат увеличение от 50%.

По -голямата част от ръста на приходите се дължи на органичен растеж във всички продукти и услуги на Групата, докато последните придобивания допринесоха за по -малък процент. Резултатите от придобиванията на бизнеса с Plexis ERP от Computer Life и приходите на Optimum бяха включени за първи път в настоящите девет месеца, докато Wedia е консолидирана само за период от шест месеца.

В края на деветмесечния период паричните средства и еквивалентите на Групата продължиха да се увеличават и възлизат на приблизително 10,54 милиона евро (8,12 милиона евро нетни парични средства, след приспадане на 2,42 милиона евро краткосрочни заеми).

Компанията ще продължи усилията си за силен растеж, като комбинира нови придобивания и органичен растеж. Същевременно планира динамично навлизане на нови пазари с инвестиции в продукти, наскоро решени от ръководството му. По-специално, чрез дъщерното дружество на Wedia са стартирани инвестиции в нови продукти за електронна търговия между предприятия, но също така и за взискателен бизнес към потребителя (B2C eShop) в комбинация с Backoffice CRM и Analytics на Entersoft. В същото време Entersoft инвестира в нов продукт за управление на персонала, проследяване на времето и заплати и подготвя навлизането си на този нововъзникващ пазар.