Entersoft: ускоряване на темпа на растеж през третото тримесечие на 2022 г

Отдадени на изпълнението на стратегическия си план и в силно променлива макроикономическа среда, Entersoft ускори темпа на растеж на приходите си през третото тримесечие. По-конкретно през третото тримесечие на 2022 г. приходите на Групата възлизат на 6,1 милиона евро в сравнение с 4,8 милиона евро през същия период на миналата година, което представлява ръст от 27%. На общо деветмесечно ниво за 2022 г. основните финансови цифри са:

– Приходи 20,7 милиона евро в сравнение със 17,4 милиона евро през първите девет месеца на 2021 г.

– EBITDA 5,6 милиона евро в сравнение с 5,3 милиона евро през първите девет месеца на 2021 г.

– Нетна печалба преди данъци 3,6 милиона евро срещу 3,8 милиона евро през първите девет месеца на 2021 г.

– Парична позиция от 15,7 милиона евро

Половината от ръста на приходите от 19% е органичен, а останалата част идва от придобиването на LogOn и Bit Software. Печалбите преди лихви, данъци, обезценка и амортизация (EBITDA) се увеличиха леко на годишна база до 5,6 милиона евро през първите девет месеца на 2021 г. в сравнение с 5,3 милиона евро през същия период на миналата година в резултат на инвестиции в развитието на персонала и еднократни разходи за маркетинг и реорганизация.

Всички отделни продуктови категории се представиха забележително добре, тъй като записаха силни двуцифрени темпове на растеж. По-специално в сегмента за електронно фактуриране, който нарасна с 26% в сравнение с първите девет месеца на 2021 г., наблюдаваме значителна дългосрочна и устойчива тенденция на растеж, дължаща се на бързото приемане на решения с добавена стойност за електронен обмен на данни между бизнеса , услуга, предоставяна от Entersoft в продължение на много години и в която сме развили силна експертиза и лидерство на пазара. Темповете на растеж в Core ERP, Logistics и CRM системите, макар и двуцифрени, бяха повлияни от отлагането на инвестиционни решения, отчасти дължащо се на неблагоприятния икономически климат и отчасти на все още чакащите програми за субсидии за цифровизация на частния сектор.

Оценката на ръководството е, че макроикономическата среда ще остане нестабилна през следващите тримесечия, но търсенето може да стане по-силно поради компаниите, които получават субсидии от RRF. Entersoft предприе значителни действия за географска диверсификация на клиентската си база чрез скорошното придобиване в Румъния, което се очаква да засили темпа на придобиване на нови клиенти и заедно със стартирането на проекти, включени в новите програми на Фонда за възстановяване, ще има положително въздействие върху инвестиционните решения на бизнеса.