Entersoft: Ключови финансови показатели за първото тримесечие на 2023 г.: Ръст на приходите с 31% и EBITDA с 33%

Entersoft обявява основните си финансови резултати за Q1 на 2023 г.:
– Приходи от 10,11 милиона евро, увеличени с 31% в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. (7,74 милиона евро)
– EBITDA от 3,91 милиона евро, увеличена с 33% в сравнение със същия период на миналата година (2,95 милиона евро)
– Печалба преди данъци от 3,10 милиона евро, увеличена с 31% в сравнение със същия период на миналата година (2,36 милиона евро)
– Парично салдо от 12,5 милиона евро в сравнение с 14,8 милиона евро в края на 2022 г. и нетни парични средства от 2,1 милиона евро нетно неизплатени банкови заеми от 10,4 милиона евро.

Представянето на Групата през първото тримесечие се счита за изключително задоволително, тъй като надхвърли очакванията. Придобиването на нови клиенти, които се възползват от текущите програми на RRF, беше особено положително и се очаква да продължи през следващите тримесечия след стартирането на проектите на Кохезионния фонд на ЕС в края на първото тримесечие. Освен това двата новопридобити бизнеса на Групата, софтуерният бизнес с аптеки/фармацевтични дистрибутори и софтуерът за управление на имоти, се представиха изключително добре, надхвърлящи очакванията, и създават допълнителен потенциал за използване на синергии в и извън Гърция през следващия период.

И накрая, интегрирането и развитието на Bit Software в Румъния напредва според планирането и годишния бюджет. Ние оценяваме, че преструктурирането, извършено през текущата година, ще допринесе за постепенното увеличаване на оперативните маржове на Bit Software до ниво, подобно на Entersoft, повишавайки общия марж на печалбата на Групата, както вече е планирано от ръководството за бъдещето.

Групата изпълнява последователно бюджета си, с 31% ръст на приходите, докато базата на повтарящите се приходи на Групата беше допълнително укрепена до 67% от общите приходи, или 6,77 милиона евро през първото тримесечие.

С наближаването на второто тримесечие на годината Групата разполага с изключително силен набор от договорени проекти за изпълнение, което създава много положителни очаквания за останалата част от годината.