Ентерсофт Ключови Финанси за третото тримесечие на 2023г.: 29% ръст на приходите и 45% в EBITDA

Ентерсофт обявява ключовите си финансови отчети за първите девет месеца на 2023г.:

  • Приходи от 26,8 милиона евро, което представлява увеличение с 29% в сравнение с първите девет месеца на 2022 г. (20,7 милиона евро)
  • EBITDA €8.1 милион, което е с 45% повече в сравнение със същия период на миналата година (5,6 милиона евро)
  • Печалба преди данъчно облагане €5.3 милиона, което е с 47% повече в сравнение със същия период на миналата година (3,6 милиона евро)
  • Парични средства в размер на €11,1 милиона в  сравнение с  €14,8 милиона в края на миналата година и пепел  от 2,1 млн. евро без банкови заеми в размер на 9,1 млн. евро

През третото тримесечие на годината продължи положителната органична тенденция,  която се разви през първата половина на годината по отношение на нови проекти и клиенти. Бизнес звеното “Електронно фактуриране”  се представи изключително добре, докато другите продуктови семейства на ERP, WMS и други продукти също се придвижиха нагоре, потвърждавайки наличието на здравословно търсене на продуктите на Групата. Това може да  се види и от почти 50% увеличение на повтарящите се приходи от годишни издания (поддръжка) и SaaS.

Навлизането на нови вертикални пазари чрез придобивания остава стратегическа цел за Групата, с цел предоставяне на широка гама от продукти на нашите клиенти, разширяване на клиентската ни база и постигане на синергия в техническото развитие на нашето ново поколение продукти. В този контекст през 2023 г. постигнахме навлизането на Групата в сегментите на аптечния софтуер и управлението на имоти с придобиването съответно на продукта Smartware и CGSoft. Впоследствие, с придобиването на SW Retailsoft, разширихме присъствието си в сектора на интензивния софтуер за търговия на дребно, особено на пазара на супер пазари, мини пазари и универсални магазини.

По отношение на вътрешно разработените нови продукти, в края на второто тримесечие на тази година стартирахме в търговската мрежа две продуктови семейства, Entersoft QuickBiz и Entersoft HR 360, отбелязвайки навлизането на Групата на два нови пазара. Entersoft QuickBiz е софтуер за търговско и финансово управление, насочен към малки и микро предприятия, които изискват решения извън простото електронно фактуриране. Entersoft HR 360 обхваща управление на набирането на персонал, управление на персонала и заплати. И двете продуктови семейства са единствените на пазара, които работят изцяло и изключително на уеб браузър в облака, което ги прави много конкурентни спрямо други решения, които в момента са на пазара. Неотдавнашното придобиване на SmartCV има за цел да допълни търговското стартиране на Entersoft HR 360.

И накрая, интеграцията и развитието на битовия софтуер в Румъния напредва според планирането и годишния бюджет. Смятаме,  че преструктурирането,  извършено през текущата година, ще допринесе за постепенното увеличаване на оперативните маржове на Bit Software до ниво, подобно на Ентерсофт, повишавайки общия марж на печалбата на Групата,  както вече е планирано от ръководството за бъдещето.

За последното тримесечие силното входящо търсене и дълбокият набор от нови проекти засилват оценката ни за поддържане на сходни тенденции на растеж на приходите и рентабилността, докато инвестициите от предходните години в нови продукти и географската експанзия поставят основата за поддържане на еквивалентен профил на  растеж  в средносрочен план.