Представяне на нетна печалба (EBITDA) – по всяко време

P&L представяне – сравнение по години – Темп на растеж на нетната печалба през години – Източници на приходи – Структура на разходите / Принос на всеки източник към общите разходи.