KPI на ликвидността и кредитния риск

Адекватност на паричните средства, пряка и относителна ликвидност, събираемост на оборота, ефективност на процеса на събиране.