Анализ на ефективността на продажбите

Оборот, брутна печалба, постигане на целите (%), по бизнес измерение (напр. Групи продукти-клиенти, географски райони, канали за дистрибуция). Анализ по източник на олово. Месечно и годишно сравнение на KPI на продажбите.