Financials


СЧЕТОВОДСТВО
Финтех, банкови транзакции, дълготрайни активи, електронни книги myDATA, електронно фактуриране

Повече...

ОТВАРЯНЕ НА СМЕТКИ И КРЕДИТЕН КОНТРОЛ
Организиране и планиране на колекции, Кредитен контрол

Повече...

ПРОЕКТИ И ДОГОВОРИ
Управление на проекти

Повече...

РАЗХОДИ И РАЗХОДНИ ЦЕНТРОВЕ
Разход по дейност, разпределение на разходите, анализ на оперативните разходи

Повече...

БЮДЖЕТИРАНЕ И ПАРИЧЕН ПОТОК
Инструменти за динамично бюджетиране и автоматизиран паричен поток от множество източници

Повече...

ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ
Анализ на приходите и разходите, KPI за ликвидност, капиталова структура, рентабилност и др.

Повече...

Карта на задачите на финансовия отдел

СЧЕТОВОДСТВО

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

  Дневни задачи

 • Въвеждане на разходи
 • Фактуриране на клиенти
 • Контакт с клиенти за събиране на вземанията
 • Контакт с банка
 • Месечна ведомост
 • Данъчни плащания

  Приключвателни периоди и изготвяне на салда

 • Отчитане на ДДС – декларация по ДДС
 • Засичане на салдата с клиенти и доставчици
 • Планиране на плащанията на доставчика
 • Счетоводни отчети - Месечни салда

  Организиране и контролиране

 • Кредитен контрол
 • Следене на разходните центрове
 • Одобрения за плащане
 • Мониторинг на договорите
 • Баланс и резултати

  Прогнозиране и планиране

 • Показатели на KPI
 • Анализ на рентабилността
 • Прогноза на паричния поток
 • Бюджетиране и преглед
 • Организация на процесите

Счетоводно и данъчно управление

Отваряне на сметки и кредитен контрол

Организиране и планиране на вземанията

 • Формулиране и провеждане на кредитна политика
 • Отделяне на счетоводството от вземанията

 • Изпращане на автоматизирани имейли, SMS и писма за споразумение за баланс
 • Напомнящи писма за просрочени салда с различни нива на тежест
 • Създаване на периодичен комуникационен план за събиране на вземания с подходящо приоритизиране
 • Лесно записване на данни за контакт от назначените ръководители
 • Проверка, на плащания, обещания за плащане, неизпълнения, планиране на бъдещи комуникации
 • Записване на жалби и разпространение в целия бизнес на картината на случаите на клиенти
 • Инструменти за анализ и наблюдение на ефективността на събиранията (коефициенти на погасяване, цели за събиране, брой/продължителност на обажданията и др.)

Кредитен контрол

Оценка на клиентите

 • Оценка на кредитното поведение въз основа на финансови KPI
 • ABC анализ
 • ICAP рейтинг, базиран на общите пазарни/отраслови данни

Примери за кредитен контрол

 • Кредитни лимити - Динамичен плъзгащ се таван - Риск
 • Максимална сума на поръчката
 • Дни на забава за плащане

Видове на контрол

 • Онлайн
 • Дистанционно
 • Нива на количество за роля, напр. До Χ сума при финансов директор
 • При поръчка на място (мобилен SFA)
 • Чрез уеб приложение (Entersoft Request-For-Approval)

Проекти и договори

Информация

01

 • Събиране на данни от всички части на проекта
 • Онлайн актуализации
 • Проект P&L
 • Събиране на данни в дълбочина

Проектиране

02

 • Изследвания
 • Дефиниране на задача
 • Планиране на ресурсите
 • Бюджет

Изпълнение на проекта

03

 • Планиране и възлагане на задачи
 • Изпълнение на задача

Фактуриране за оценка

04

 • Отчетено време
 • Разходи на трети страни
 • Автоматизирано фактуриране на услугите

Разходи и разходни центрове

 • Изчисление на база дейности (ABC) за дейности, продукти, канали за дистрибуция, клиенти

 • Листове за разпределение с %, тежести или динамични критерии (например разпределение на административните разходи на клонове, въз основа на техния принос към оборота!)

 • Онлайн или ретроактивно разпределение с възможност за идентифициране на разходни центрове по „разходен ред“

 • Проучване на произхода на разходите

 • Бюджетиране по разходен център и ранен контрол на преразходите

 • Готови P&L

Бюджетиране

Мониторинг на бюджета на всички отдели в системата с набор от инструменти за лесно компилиране (исторически данни, групово прилагане на аритметични операции, прехвърляне в excel и др.) и автоматизирано, готово за използване отчитане на напредъка в изпълнението на бюджета в кубчета и табла за управление.

Разходен бюджет
Бюджет за закупуване
Бюджет за амортизация
Производствен бюджет
P&L бюджет
Цели за продажби
 • Мониторинг на изпълнението на бюджета онлайн / в реално време
 • Навременен контрол на точките на забавяне на приходите и превишаване на разходите
 • Навременно прогнозиране на бъдещи проблеми с ликвидността
 • Прогноза за производствените разходи и рентабилността на продуктите
 • Мерки (КАКВО се наблюдава) и размери (ПО КАКВО се наблюдава)
 • Потребителски права, проверки, одобрения, история на промените, области на отговорност
 • Модели за календаризация, напр. въз основа на сезонността на артикула
 • Настройка отгоре надолу, с разпределение на сумите по измерения (по ниво)
 • Започвайки от суми от предходни години (+/-)
 • Интеграция с Microsoft Excel (копиране, редактиране, поставяне)

Паричен поток

Системата създава картината на паричния поток онлайн по автоматизиран начин, използвайки методите на плащане и всички прогнозни данни за погасяване във всяка подсистема и я интегрира.

 • Действителни парични наличности (използвайки също „valeur“)
 • Очаквани изплащания на фактури и ценни книжа на база падежа им
 • Очакваните парични потоци въз основа на търговски споразумения (кредит за оборот и др.)
 • Планираните входящи и изходящи потоци въз основа на очакваното обслужване на открити поръчки за покупка и продажба и договореното в тях сетълмент
 • Данъчната декларация и/или прогнозите за възстановяване на данъци
 • Приблизителното превръщане в бъдещи парични средства на предвидените в бюджета приходи и разходи
 • Възможното възникване на извънредни събития (сценарии риск-възможност)

Системата представя всичко това в 4 отделни колони (въз основа на „сигурност“) и предоставя разбивка за обосновка/анализ на произхода на сумите. В същото време позволява с прости критерии динамична промяна на изобразяването на групи и очаквани суми за ликвидност по: Банка, Договор, Проект, Клон, Разходен център, Период от време (ден, седмица, на 2 седмици, месец).

Финансови отчети

 

Финансови отчети чрез Excel

KPI за ликвидност

Анализ на приходите и разходите

Изтеглете PDF файла

с подробния доклад за сертифициране на Entersoft Business Suite

Entersoft Business Suite ERP, ERP за производство в смесен режим завърши програмата за сертифициране на технологичните центрове за оценка (TEC), водещ световен онлайн доставчик на инструменти за избор на софтуер, услуги и изследователски материали, които помагат на предприятията да оценят и изберат най-добрия корпоративен софтуер за техните нужди .

Entersoft е един от малкото доставчици на бизнес софтуер в Централна и Източна Европа, чиито софтуер е сертифициран от TEC. Entersoft Business Suite ERP доказа, че се конкурира динамично на глобалния пазар на бизнес софтуер, което дава възможност за разширяването му в повече страни.