Интегрирано проследяване на индустриалните параметри с управление на цялостния жизнен цикъл на продукта и подробно описание на разходите. Осигуряване на свързаност на отделните заводски отдели и на производствените фази, като се започне от дизайна на продукта (научноизследователска и развойна дейност), определяне на рецептата (готови и почти завършени продукти), поддържане на подробна информация за производството, дейностите по контрол на качеството и регистриране на разходите. Entersoft предлага решения за конкретните нужди на всеки завод (напр. сензорни екрани, таблети и т.н.) за лесно въвеждане на производствените движения и маркиране на датата и фазата.

Чрез инструментите на решението се разработват Главен производствен график (MPS) и Планиране на нуждите от материали (MRP).

Тези инструменти организират производствените нужди от доставки (материали и консумативи) или автоматично от резултатите от MRP, или чрез приложения за работните процеси, одобрения и поръчки.

Те автоматизират работните процеси в склада (прием, събиране, опаковане и т.н.) чрез подходящи устройства (RF), периодични организационни дейности в склада с автоматични корекции и физическа проверка на инвентара.

Инструментите предоставят възможности за превантивна и коригираща поддръжка на машините и система за планирана поддръжка

Следят по лесен и задълбочен начин анализа на разходите и всички останали параметри, необходими на администрацията (корпоративни параметри), като информацията се представя с използването на модерни управленски информационни системи и средства за BI, които комбинират и анализират информацияta от всички отдели.

Нашите продукти

Entersoft Business Suite

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

More

Entersoft Expert Cloud ERP

Интегриран облак ERP, CRM и електронна търговия от следващо поколение за малки и средни предприятия

More

Entersoft Retail

е модерно, отделно софтуерно решение, специално проектирано за търговията на дребно със хибридна функционалност (online и offline) и напълно интегрирано с ERP, CRM и E-Commerce.

More

Entersoft WMS

част от продуктите на Entersoft Business Suite, е модерно и иновативно софтуерно решение за складове

More

Entersoft Mobile Field Service

улеснява и оптимизира предоставяните сервизни услуги. Планиране на графика на сервизните услуги, определяне на приоритети, оптимизиране на ресурсите и минимизиране на транспортните разходи и тези за вътрешни движения.

More

Entersoft Mobile xVan

е част от интегрираната информационна система Entersoft CRM. Продуктът е насочен към дружества, които продават продуктите и/или услугите си на крайни клиенти (B2B) с концепция за мобилно фактуриране (xVan).

More

Entersoft Mobile CRM/SFA

увеличава ефективността на вашия мобилен търговски екип, чрез предоставяне на гъвкавостта за достъп до данни в реално време през смартфон или таблет, да изпълняват техните ежедневни задачи и да са напълно информирани, все-едно се намират в офиса.

More

Entersoft CRM

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, покриваща потребностите на отделите за търговия, маркетинг, сервиз и поддръжка (SLA) на една организация.

More

Препоръки

A. Tasikas

"One of our main problems was the fragmented information and the delayed communication between Greece and our companies internationally due to multiple and different information systems. With Entersoft Business Suite® we have managed to homogenize information by integrating all of our data into a central IT system. As a result, we all have direct information on all our processes, from the production to distribution and from warehouses to accountants, in Greece and in our companies abroad. With the Entersoft Business Suite®, the aim of the financial management for direct and reliable information is realized, an aspect that in a modern business environment is translated into time and money! Furthermore, Entersoft Mobile CRM/SFA®, with its structure and its numerous functions, is expected to provide solutions and new impulse to sales department, and we expect to immediately implement this in our subsidiaries outside of Greece as well."

C. Petroutsos

“Entersoft Business Suite® and Entersoft CRM® implemented extremely quickly, covering our needs for our rapid development.
The unified company image and knowledge of our evolving customer needs makes us more competitive in the market and able to offer our customers better and more targeted services.”

G. Gogonas

“Entersoft managed to help us offer to our customers not only high quality products but also services of equal value”

L. Athanasiou

“We implemented many projects with Entersoft’s products. Μain success factors of these projects were our organizational maturity and management commitment in addition to Entersoft’s products broad functionality and the company’s technological expertise and experience in implementing complex projects.”

Eugen Baloc

“At JTI we are aiming to continuous optimization and automation of our processes.
We chose the Entersoft Business Suite® because it is a complete business software with rich functionality, impressive sales management capabilities SFA & Merchandizing and many advanced business intelligence tools.
The international experience Entersoft has in the implementation in conjunction with local presence and service were additional important factors in our choice. We believe that it will be an important factor to achieve our goals.”