Софтуерните продукти на Entersoft са идеалното решение за телекомуникационни дружества и свързаните с тяхната дейност услуги.

Налични са решения за автоматизиране на процесите на продажби чрез мобилни устройства, мърчандайзинг и обслужване на клиентите, както и за маркетинг с организация на кампании и последващи ги дейности, и автоматизирано комуникиране и разпространяване на информация (бюлетини и др.).

Извършва се цялостен мониторинг на серийните номера на всеки етап (покупка, продажба, инсталиране, поддръжка и т.н.) и на всички техни специфични особености (характеристики, размери, аксесоари, спецификации, контрол на качеството и др.). Решението дава възможност за автоматизирани записи с използване на баркод, преносими устройства, свързване с външни източници на данни и т.н.

Всички направления на бизнеса се консолидират и всички свързани задачи се изпълняват чрез решението на Entersoft за Управление на услугите, като се извършва и мониторинг на споразуменията за услуги (SLA).

Предоставя се цялостната необходима на администрацията аналитична информация (корпоративни параметри) с използването на модерни управленски информационни системи и средства за BI, които комбинират и анализират данните от всички отдели.

Нашите продукти

Entersoft Business Suite

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

More

Entersoft Expert Cloud ERP

Интегриран облак ERP, CRM и електронна търговия от следващо поколение за малки и средни предприятия

More

Entersoft WMS

част от продуктите на Entersoft Business Suite, е модерно и иновативно софтуерно решение за складове

More

Entersoft Mobile Field Service

улеснява и оптимизира предоставяните сервизни услуги. Планиране на графика на сервизните услуги, определяне на приоритети, оптимизиране на ресурсите и минимизиране на транспортните разходи и тези за вътрешни движения.

More

Entersoft Mobile xVan

е част от интегрираната информационна система Entersoft CRM. Продуктът е насочен към дружества, които продават продуктите и/или услугите си на крайни клиенти (B2B) с концепция за мобилно фактуриране (xVan).

More

Entersoft Mobile CRM/SFA

увеличава ефективността на вашия мобилен търговски екип, чрез предоставяне на гъвкавостта за достъп до данни в реално време през смартфон или таблет, да изпълняват техните ежедневни задачи и да са напълно информирани, все-едно се намират в офиса.

More

Entersoft CRM

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, покриваща потребностите на отделите за търговия, маркетинг, сервиз и поддръжка (SLA) на една организация.

More

Препоръки

A. Tasikas

"One of our main problems was the fragmented information and the delayed communication between Greece and our companies internationally due to multiple and different information systems. With Entersoft Business Suite® we have managed to homogenize information by integrating all of our data into a central IT system. As a result, we all have direct information on all our processes, from the production to distribution and from warehouses to accountants, in Greece and in our companies abroad. With the Entersoft Business Suite®, the aim of the financial management for direct and reliable information is realized, an aspect that in a modern business environment is translated into time and money! Furthermore, Entersoft Mobile CRM/SFA®, with its structure and its numerous functions, is expected to provide solutions and new impulse to sales department, and we expect to immediately implement this in our subsidiaries outside of Greece as well."

C. Petroutsos

“Entersoft Business Suite® and Entersoft CRM® implemented extremely quickly, covering our needs for our rapid development.
The unified company image and knowledge of our evolving customer needs makes us more competitive in the market and able to offer our customers better and more targeted services.”

G. Gogonas

“Entersoft managed to help us offer to our customers not only high quality products but also services of equal value”

L. Athanasiou

“We implemented many projects with Entersoft’s products. Μain success factors of these projects were our organizational maturity and management commitment in addition to Entersoft’s products broad functionality and the company’s technological expertise and experience in implementing complex projects.”

Eugen Baloc

“At JTI we are aiming to continuous optimization and automation of our processes.
We chose the Entersoft Business Suite® because it is a complete business software with rich functionality, impressive sales management capabilities SFA & Merchandizing and many advanced business intelligence tools.
The international experience Entersoft has in the implementation in conjunction with local presence and service were additional important factors in our choice. We believe that it will be an important factor to achieve our goals.”