Entersoft Business Suite

„Открийте потенциала на вашия бизнес“


Business Suite

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Entersoft Business Suite® поддържа едновременна работа на множество дружества и тяхното проследяване в различни бизнес измерения в единна база данни. Получавате унифицирани дашборди и BI анализи за цялостната дейност на организацията от единен източник – в реално време и без никакво забавяне.

 

Entersoft Business Suite® можете да автоматизирате и ускорите корпоративните дейности, да оптимизирате процесите, да намалите разходите и да осигурите навременни и ефективни информирани решения. Цялостен бизнес софтуер, който подпомага бизнес плановете и стратегическия ви растеж. Съвременен, гъвкав и с възможности за надграждане, той ви дава възможност бързо и ефективно да реагирате на промените, за да засилите конкурентното си предимство.ERP системата на Entersoft Business Suite® координира и разпределя информационните потоци в организацията, осигурявайки достъп базиран на роли до информацията и бизнес процесите, както и множество сценарии, основани на най-добри практики които увеличават продуктивността и конкурентоспособността. Подробните отчети, дашборди и BI (Business Intelligence) анализи в реално време, основани на единен източник на истина, водят до значително по-добро вникване в бизнес информацията и взимане на по-добри решения.

ERP модулите на Entersoft Business Suite® включват:

 • Счетоводство и финанси
  • Главна книга
  • Управление на разходи и себестойност
  • Управление на ДМА
  • Международни счетоводни стандарти (МСС)
 • Управленско счетоводство
 • Бюджетиране
 • Парични средства и ликвидност
 • Вземания и задължения
 • Управление на складови наличности и логистика
 • Продажби и дистрибуция
 • Управление на поръчките и доставките
 • Управление на производството
 • Управление на проекти

CRM системата на Entersoft Business Suite® отговаря на потребностите търговския отдел, маркетинговия отдел и отдела за обслужване на клиенти в организацията, осигурявайки интегрирана софтуерна среда за 360-градусов поглед в реално време върху клиентите и контактите. Лесен за адаптиране и гъвкав Entersoft CRM подобрява погледа върху клиента, осигурява условия за по-добра екипна работа, повишава ефективността на служителите и увеличава нивото на удовлетвореност на клиента.   вижте повече...

RETAIL системата на Entersoft Business Suite® е специално проектирана за търговците на дребно, притежава хибридна функционалност (онлайн и офлайн), осигурява цялостна поддръжка на търговския цикъл, включващо поръчки, касови бележки, плащания, кредитни карти, връщания, съдържа мощен инструмент за предложения за презареждане на стока по критерии и включва най-добри практики, отговарящи на вашите пазарни нужди.  вижте повече...

WMS системата на Entersoft Business Suite® е софтуерно решение, създадено чрез най-модерни технологии. То ще позволи на вашата организация да взима информирани решения за ежедневните оперативни процеси, да намалите сложността на процесите, да оптимизирате разходите и да управлявате ресурсите си в рамките и извън рамките на складовите помещения.  вижте повече...

МОБИЛНАТА система на Entersoft Business Suite® за таблети и смартфони, организира и контролира вашите контакти и цялостната дейност в движение по всяко време и навсякъде, все едно сте в офиса. Проектирана е да работи самостоятелно или интегрирана с ERP и/или CRM решение. Високотехнологичните мобилни приложения предоставят ползите на единен източник на истина за всички вътрешни и външни комуникационни канали.

Вижте повече за Entersoft Mobile CRM/SFA…
Вижте повече за Entersoft Mobile Field Service…
Вижте повече за Entersoft Mobile xVan…

Системата за Електронна търговия (Ε-Commerce) на Entersoft Business Suite® изцяло подържа всички ваши потребности и функции за управление на електронна търговия, B2B, фирмен портал и интранет и се внедрява изключително бързо..  вижте повече... 


Значителни предимства

 

Филтриране по разделение / роля 
ТОП УПРАВЛЕНИЕ

Представяне на нетна печалба (EBITDA) – по всяко време

P&L представяне - сравнение по години - Темп на растеж на нетната печалба през години - Източници на приходи - Структура на разходите / Принос на всеки източник към общите разходи.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Парични потоци, парична адекватност, източници на ликвидност

Адекватност на паричните средства, пряка и относителна ликвидност. Преглед на наличността на парични средства, прогнозирани входящи и изходящи парични потоци произтичат от непогасени изисквания и задължения, от отворени поръчки, които трябва да бъдат фактурирани, дори от все още неизпълнен бюджет.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Процеси за одобрение на плащане и маршрутизиране

Управление и планиране на плащанията. Процеси на одобрение. Автоматично създаване на компютъризирани чекове или банкови платежни нареждания. Масов преглед и управление на цялата група от пасиви на компании.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Структуриран цикъл на продажбите

Централен дизайн на плановете за посещение на търговци, базирани на областите на отговорност, наличността на клиентите, политиката за периодична проверка. Възможност за поставяне на цели и преглед на резултатите.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Анализ на ефективността на продажбите

Оборот, брутна печалба, постигане на целите (%), по бизнес измерение (напр. Групи продукти-клиенти, географски райони, канали за дистрибуция). Анализ по източник на олово. Месечно и годишно сравнение на KPI на продажбите.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Управление на жалбите

Класификация по тежест - оценка на нерешени жалби. Типични коригиращи действия и общи разходи за разрешаване на проблема.

ДОСТАВКА НА ЛИНИЯ И ЛОГИСТИКА

KPI за управление на запасите

Средно време за съхранение, средни разходи, вариации на разходите, норми на амортизация, коефициент на оборота на запасите.

ДОСТАВКА НА ЛИНИЯ И ЛОГИСТИКА

Възраст и цена на неактивните запаси

Неактивен анализ на възрастта на запасите и текущите разходи. Улесняват вземането на решения за това как да го намалите (напр. Продажба, специални отстъпки при продажба).

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО

Структура на производствените разходи

Обосновка на производствените разходи за производствена фаза, за продукт или група продукти и за произход на разходите.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО

Много проследимост

Пълно проследяване на историята на партидите, започвайки от получаването или производството и завършвайки до последната пратка. Информация за маршрута и текущата позиция на партидата.

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Надграждане на уеб базирани версии, безпроблемно синхронизиране на клиентите

Изтегляне на нова версия и надстройки на приложения в отделни стъпки, за да се осигури безпроблемната работа на системата. Синхронизирайте отделни работни станции автоматично, с вход за потребителско приложение.

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Корпоративна база от знания, за да поддържа всички потребители и всички процеси

Систематизирана база от знания за регистриране на корпоративни новини и съобщения, експлоатационни правила, насоки за изграждане на сигурността, общи текстови шаблони и др. Определете ключовите думи за търсене и потребителските роли, към които се отнасят.

ТОП УПРАВЛЕНИЕ

KPI на ликвидността и кредитния риск

Адекватност на паричните средства, пряка и относителна ликвидност, събираемост на оборота, ефективност на процеса на събиране.

ТОП УПРАВЛЕНИЕ

Мониторинг на бизнес дейността на корпоративната група

Многофирмени Τrial салда и изглед на отчета за доходите (чрез пропускане на вътрешнофирмени транзакции), непогасени вземания и задължения, Анализ на разходите, Общо задължения на групата, Статистика на продажбите и графики, Приходи на място на продажба, Многофирмени парични потоци.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Капиталова структура, ливъридж и ликвидност KPI

Всички типични финансови показатели за капиталова структура и ликвидност. Конфигурируеми "здравословни" стойности за собствена индустрия и цветен кодиран изглед, базирани на отклонение от "здравословни" стойности.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

IAS – Онлайн актуализация и сравнение с Националната счетоводна система

Съжителство и синхронизация на двете системи за докладване. Сравнителни отчети за всички подсистеми (счетоводство, дълготрайни активи, инвентарни разходи, вземания, задължения). Изчисляване на отсрочен данък.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Брутна печалба – цена на онлайн поръчка (на ред за поръчка)

Онлайн разходи и брутна печалба при поръчка на продажба въз основа на текущата средно претеглена себестойност. Възможност за забрана на отстъпки, които карат брутната печалба да падне под минималното ниво.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Основен екран за навигация за ежедневна активност на търговците

Управление, оценка, проследяване на възможни клиенти и възможности за продажби чрез централен навигационен екран (горещи клиенти, дневни и седмични планове за дейност).

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Проследимост на случаите на поддръжка

Проследяване на историята на всеки инцидент, за цялата верига от действия, свързани с него. Отчитане на ниво клиент и техник.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Планиране на задачи, календар, наличност, простота в заданията, разсрочване на срещи

Процедури за възлагане на техници, актуализиран изглед на неизпълнени задачи, лесно пренасрочване на план, актуализиране на продължителността на работата, откриване на дисбаланси в разпределението на ресурсите, преразпределение.

ДОСТАВКА НА ЛИНИЯ И ЛОГИСТИКА

Налично разпределение на запасите по поръчки на клиенти

Оптимално предложение за поръчка с алгоритми за разпределение въз основа на различни критерии за приоритизиране (напр. Клиент, регион, дата на доставка,% покритие на поръчката и т.н.). Автоматично резервиране на запасите за одобрения план за доставка.

ДОСТАВКА НА ЛИНИЯ И ЛОГИСТИКА

Сценарии за попълване на запасите

Предложение за попълване на базата на историята на продажбите, на лимитите на запасите, на производствените поръчки или на необходимите дни за достатъчност на запасите.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО

MPS: Производствен график

Производствени поръчки въз основа на поръчки за продажба, налични наличности - недостиг, процес на запас (дни на адекватност) и др. Възможност за свободно намеса в генерирания производствен календар.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО

MRP: Планиране на материални изисквания, базиран на производствен план

Автоматично изчисляване на недостига на суровини за изпълнение на производствения план. Генериране на поръчки за покупка на подходящи дати, за да осигурите минимално необходимото ниво на запасите.

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Привилегии на много нива за потребителски достъп

Базирана на правила система за права на потребителски достъп до данни на ниво потребителски групи (роли) и с всякакви подробности (от цели категории данни или процеси до екрани, полета, конкретни документи, редове и т.н.)

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Възможност за разработване на допълнителна функционалност (персонализиране)

Системата предоставя няколко инструмента за разработка за допълнително персонализиране от специализиран персонал без участието на Entersoft (екрани, отчети, графични отчети, предотвратяване на грешки на потребителите, актуализации на финансови данни, дизайн на входни екрани, действия, работни потоци, методи за търсене и навигация, напомняния и др.).

ТОП УПРАВЛЕНИЕ

Онлайн преглед и прогнозиране на бюджета

Онлайн мониторинг на бюджета за продажби, покупки, разходи и инвестиции, анализиран по дейност на бизнес единица. Изчисляване на предвиденото отклонение въз основа на годишния план.

ТОП УПРАВЛЕНИЕ

Топ – най-лошите източници на печалба

Артикули и клиенти с максимална или най-лоша рентабилност, Сравнете брутната печалба от класове артикули, групи, региони на клиенти, бизнес единици и дейности, за месец и година.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Консолидиран изглед на регистъра на търговските лица, независимо от ролята (клиент-доставчик)

Консолидиран изглед на счетоводния (счетоводен) и търговския баланс на търговско лице, независимо от ролята (напр. Клиент-доставчик) и на компанията от групата. Необходима информация за процеса на плащане на баланса.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Счетоводен процес на съгласуване

Методи и инструменти за потвърждаване на счетоводното съгласуване спрямо вдлъбнатини и / или откриване на вероятни източници на несъответствия.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Степен на задържане на клиентите

Статистически анализ на степента на придобиване на клиенти и степента на задържане на съществуващите клиенти. Сравнение на извънреден труд на средните резултати.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Поръчки онлайн продажби чрез мобилни устройства

Лесно въвеждане на ключови данни за оферти и поръчки за продажба за продавача. Структурирани менюта, ясен избор, лесни движения и помощ на мобилни или таблетни устройства, без да е необходимо допълнително обучение.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Споразумения за ниво на обслужване

Местоположения, обхванати от договорите, време за отговор, изключения, гаранции, условия, правила за ценообразуване и плащане и др.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Ефективност на обслужването и контрол на разходите за поддръжка

Анализ на разходната ефективност и контрол на услугите кумулативно или от представител. Информация за броя на задачите по фаза на напредъка или по приоритет и за броя или степента на отговорите-решени проблеми.

ДОСТАВКА НА ЛИНИЯ И ЛОГИСТИКА

Мониторинг на спазването на споразуменията с доставчици – отстъпки

Записване на всички подробности за търговски споразумения с доставчици, очаквани отстъпки, сравнения с действителни отстъпки и подчертаване на отклонения.

ДОСТАВКА НА ЛИНИЯ И ЛОГИСТИКА

Процес на попълване на точка на продажба

Изчисляване на оптимално преразпределение на наличния запас между магазините, като се вземат предвид максималното и минималното ниво на складовите наличности за всеки магазин, по категория артикули и приоритетът на попълването на магазините.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО

Автоматична корекция на количествата за потребление, въз основа на резултатите от преброяването на запасите

Автоматично разпределение на разликите в резултат на физическо преброяване на запасите в (теоретични) консумации, произведени от спецификации.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО

Показатели за ефективност на производствения процес

Средно време за обработка на производствените поръчки, времето за доставка на продукти по поръчка на клиента, анализ на разходите за продукта и рентабилност.

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Гъвкави инструменти за обмен на данни със системи на трети страни

Опростени механизми за въвеждане на данни (напр. Copy-paste), но също и сложни сценарии за обмен на данни с други приложения, базирани на стандартни и установени международни стандарти (txt, XML, Excel, достъп, OleDB връзка и др.).

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Консолидация на ВСИЧКИ системи за управление на бизнес процеси

Всички процеси на всички отдели са проектирани според нуждите на всяка потребителска роля. Системите на трети страни са интегрирани в централната система с подходящи автоматизирани потоци от данни или са премахнати. В резултат на това разходите за управление са сведени до минимум.

ТОП УПРАВЛЕНИЕ

Какво като сценарии / въздействие върху бюджета и паричния поток

Включване на извънредни провизии за рискове, напр. лоши депозити, извънредни данъци или допълнителни приходи в съвместна прогноза с бюджета на компанията и съответно с тяхното въздействие върху прогнозирания паричен поток.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Мониторинг и насрочване на колекции

Мониторинг на непогасени вземания. Налична е цялата необходима информация за ефективна комуникация с клиентите и планиране на плащанията им.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Счетоводен баланс и отчет за доходите

Конфигурируем баланс и отчет за доходите, като се използва интегриран компонент на Excel.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Цикъл на изпълнение на поръчката и KPI

Типични KPI за изпълнението на процеса на продажба: средно маршрутизиране, подготовка, време за доставка и средно отклонение от договорената дата на доставка.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Анализ на конкуренцията

Анализ на конкуренцията, тъй като тя се улавя чрез възможности за продажби. Информация за ключови конкуренти, причини за печалба и загуба, анализ на пропуснатите приходи.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Планът за фактуриране на договори за подкрепа е включен в прогнозираните парични потоци

Автоматично генериране на проформа фактура за услуги, предоставяни при условията на договорите за поддръжка, които влияят върху прогнозираните приходи и парични потоци.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Обслужването на клиенти обработва непрекъснато съвместно до бек офиса

Необходими резервни части, поръчки, разписки, вътрешни изпращания, управление на сериен номер, фактури и разписки за предоставяните услуги.

ДОСТАВКА НА ЛИНИЯ И ЛОГИСТИКА

Политика за контрол на запасите

Бизнес правила за контрол на запасите напр. онлайн проверка на наличностите по време на поръчка за продажба, правила за доставка на партиди, политика за изтегляне на артикули). Защита срещу неправилни движения.

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Инфраструктура за прилагане на всяка схема на търговска верига

Комуникационни модели, приспособими към бизнес топологията и структурата на търговската верига (частни магазини и франчайзополучатели). Възможност за автономна работа и периодична синхронизация на централата на магазина.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Статистика за продажбите на дребно “кошница”

Онлайн наблюдение на ежедневната дейност на магазина. Статистика на магазините (оборот, обем на продажбите) на час. Търговски KPI на дребно въз основа на посещаващия трафик или метеорологичните условия.

ТОП УПРАВЛЕНИЕ

Кредитен анализ на клиентите

KPI за времето за изплащане и забавените плащания, рейтинг на клиентите в съответствие със спазването на сетълмента на плащанията, фактор за надеждност на клиентите.

ТОП УПРАВЛЕНИЕ

Анализ на маржа на брутната печалба

Произход и вариация на брутната печалба във времето в сравнение с вариацията на приходите. Рентабилност за поръчка, за партида, за конкретни артикули на доставчика и т.н.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Разходи за съставяне на бюджет и онлайн наблюдение

Създавайте бюджети, като използвате правила за дефиниране и разпределение отгоре надолу, за всяка йерархия на разходните центрове - първични и алтернативни сценарии - Онлайн преглед - Превишаване на бюджета.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Съмнителни дългове

Клиенти с изтекъл срок на валидност, клиенти с многократни замествания на чекове, клиенти с дългове над N месеца и др. - Откриване, предупреждение, оценка и картографиране на строги кредитни политики.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Прогнози за продажби и онлайн наблюдение

Инструменти за компилация за бюджети за продажби по измерения за групиране на клиенти или артикули, за продавач, точка на продажба и други корпоративни измерения. Онлайн наблюдение на изпълнението на бюджета.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Обосновка на отстъпки за клиенти – анализ на източника на отстъпки

Обосновка на всички отстъпки, дадени на клиентите - анализ на отстъпки на ниво фактура и отстъпки за обем със задна дата. Оценка на клиентите, базирана на средни скали с процент на отстъпка.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Политика за кредитен контрол

Дизайн - прилагайте процеси на кредитен контрол, базирани на историята на клиента и нивото на надеждност. Многостепенен контрол и ограничения за защита на компанията от рискови транзакции. Процес на одобрение за превишаване на кредитните лимити.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Схеми за лоялност

Гъвкави сценарии за прилагане на политика за лоялност (напр. Стойностна скала, комбинация от артикули). Видимост на бонус точките на клиентите от всеки магазин на търговска верига.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Разходи за косвено финансиране на клиентите

Анализ на финансовото поведение на клиента - Изчисляване на лихви със забавени плащания - възможност за автоматично начисляване на лихва.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Среден цикъл на продажби

Анализ на цикъла на продажбите за спечелени и загубени възможности за продажби, среден цикъл на продажби на ниво стойност, на бизнес единица, на представител. Вариации на продажбения цикъл за фаза.

Някои от нашите клиенти казват ...

“Entersoft Business Suite® and Entersoft CRM® implemented extremely quickly, covering our needs for our rapid development.
The unified company image and knowledge of our evolving customer needs makes us more competitive in the market and able to offer our customers better and more targeted services.”

C. Petroutsos Finance & IT Director

Други продукти

aberon®

е гъвкава информационна система за управление на складове и дистрибуции и представлява основното ядро на решенията, предлагани от Entersoft SCM 360 за оптимизиране на веригата на доставки.

Request demo

Entersoft Business Suite®

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Request demo

Entersoft Retail®

е модерно, отделно софтуерно решение, специално проектирано за търговията на дребно със хибридна функционалност (online и offline) и напълно интегрирано с ERP, CRM и E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

част от продуктите на Entersoft Business Suite, е модерно и иновативно софтуерно решение за складове

Request demo

Entersoft CRM®

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, покриваща потребностите на отделите за търговия, маркетинг, сервиз и поддръжка (SLA) на една организация.

Request demo

Entersoft Mobile®

Новото поколение Enterprise Mobility е тук Съвременните мениджъри са постоянно в движение и трябва да взаимодействат със своята компания навсякъде и по всяко време. С…

Continue reading

Request demo

Приложения на Entersoft Cloud®

Получаване на интегрирани и взаимосвързани облачни услуги.   Ние свързваме приложенията Entersoft с приложения на трети страни чрез мощния Entersoft API. Приложения налични в облака…

Continue reading

Request demo