Θεσσαλονίκη 22/09/2017

Σκοπός:

Η παρουσίαση των δυνατοτήτων των προαπαιτούμενων λειτουργίας και της φιλοσοφίας του ενσωματωμένου reporting του EBS/Expert & CRM για την κάλυψη αναγκών σε στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο.

 

Περιεχόμενα :

Παρουσίαση, επεξήγηση και προαπαιτούμενη υλοποίηση και διαδικασίες για τα ενσωματωμένο BI reporting που αφορούν στη:

 

  • Διοίκηση

Πχ Παρακολούθηση, πρόβλεψη πορείας προϋπολογισμού, δείκτες ρευστότητας, παραγωγικότητας, ομιλική δραστηριότητα, P&L Ανάλυση λειτουργικού κόστους κλπ

 

  • Οικονομική διεύθυνση

Πχ Δείκτες ταμειακής επάρκειας, Επισφαλείς απαιτήσεις, Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και μόχλευσης, πρόβλεψη χρηματορροής, Ageing υπολοίπων κλπ

 

  • Δ/ση Προμηθειών

Πχ Δείκτες διαχειριστικής πολιτικής αποθεμάτων, Αιτιολόγηση κόστους αποθέματος, Μέσος χρόνος εξυπηρέτησης παραγγελιών, Δείκτες υλοποίησης συμφωνιών προμηθευτών κλπ

 

  • Εμπορική διεύθυνση

Πχ Online παρακολούθηση budget, Πρόβλεψη πωλήσεων και δείκτες pipeline πωλήσεων, Ανάλυση χρόνου και κόστους κύκλου πώλησης, Ανάλυση πωλήσεων, Ανάλυση ανταγωνισμού κλπ

 

  • Διεύθυνση Marketing

Πχ Marketing campaigns ROI, Marketing segmentation, ABC & RFM classification

 

Απευθύνεται σε:

 

Στελέχη Διοίκησης, Διεύθυνσης Πληροφορικής, Οικονομικής & Εμπορικής διεύθυνσης και Διεύθυνσης Marketing

 

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Θεσσαλονίκη 22/09/2017

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 6 ώρες Xώροι διεξαγωγής:

Θεσσαλονίκη: Αντ. Τρίτση 21, Πυλαία

 

Κόστος ανά συμμετοχή:

Με φυσική παρουσία 300€

Απομακρυσμένα 200€

 

Δυνατότητα παρακολούθησης:

Με φυσική παρουσία

Απομακρυσμένα (Webinar)

 

 

  • Για δύο ή περισσότερες συμμετοχές στο ίδιο εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25% (από τη δεύτερη συμμετοχή).

 

  • Παρέχεται επιπλέον 20% έκπτωση στα παραπάνω, εφόσον έχει γίνει Προεγγραφή και Εξόφληση 15 ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και για τρεις (3) ή και περισσότερες συμμετοχές.

 

  • Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Entersoft, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ, τμήμα ΛΑΕΚ. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το http://laek.oaed.gr.